Seijuro Akashi from Kuroko Basketball

Seijuro Akashi from Kuroko Basketball